นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทฯ จะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัทฯ  ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่าบริษัทฯ จะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัท ฯ จะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทฯ จะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ เท่านั้น

ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์สถานะของลูกค้าจะไม่เป็นที่เปิดเผย  กรณีลูกค้ามีบัญชีบนเว็บไซต์ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านได้

1.การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
เมื่อลูกค้าสร้างบัญชีบริษัท หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลที่บริษัทฯจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของลูกค้าชื่อ-นามสกุล สถานที่จัดส่งสินค้า อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเดือนปีเกิด  เพศ หลักฐานการชำระเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ลูกค้าจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ หรือจัดส่งเข้าเว็บไซต์เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ลูกค้าจะต้องอัพเดทข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้มานั้นถูกต้อง

บริษัทฯ สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หากลูกค้าส่งมอบข้อมูลให้บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจของลูกค้าเท่านั้น หากลูกค้าเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บริษัทฯ หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทฯอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯแก่ลูกค้าได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการใดที่บริษัท ฯ ได้กระทำไปก่อนที่ลูกค้าทำการเพิกถอนความยินยอมนั้น ลูกค้าสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ที่ลูกค้าได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้

หากลูกค้าได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่บริษัทฯ

หากลูกค้าสมัครเพื่อใช้งานโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือผูกบัญชีบริษัทฯของลูกค้ากับบัญชีโซเชียลมิเดียของลูกค้า หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่น ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของลูกค้าผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทฯจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
เมื่อลูกค้าใช้บริการ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯและกิจกรรมที่ลูกค้าทำบนเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ข้อมูลที่บริษัทฯอาจบันทึกโดยอัตโนมัติจะรวมไปถึงระบบปฏิบัติการ, ที่อยู่ Internet Protocol (IP), เวลาที่เข้าใช้ ประเภทบราวเซอร์ และภาษาของลูกค้า รวมทั้งเว็บไซต์ที่ลูกค้าเยี่ยมชมก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น การเข้าถึงบริการจากอุปกรณ์ของลูกค้า บริษัทฯอาจบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของลูกค้า และบริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้เว็บบีคอน คุกกี้ และวิธีการในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ อาจนำข้อมูลใดๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้วิธีการเหล่านี้มาเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติเข้ากับข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทฯ และข้อมูลอื่นใดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายนี้

2.การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนตัว
บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯได้รับจากลูกค้าหรือทำการส่งต่อข้อมูลแก่บริษัท ในเครือ ตัวแทน ผู้ค้า องค์กรอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก  เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ การจ่ายเงินของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์สำหรับสินค้า เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม  ทางบริษัทฯอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทฯอาจมีการตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อลูกค้าได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับบริษัทฯหรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ บริษัท ฯลูกค้าสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อยกเลิกได้ทาง contact@ablemenbrand.com

บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้าที่บริษัทฯ ได้มาเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า รวมทั้งในระหว่างการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯของลูกค้า
 2. การดำเนินการเพื่อลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้งาน การอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ ID การเข้าระบบของบริษัทฯ การรักษาและจัดการการลงทะเบียนของลูกค้า
 3. การมอบบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ และการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการชำระบัญชีตามราคาสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการขนส่งและการบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการซื้อ การส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้า และการตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้า คำติชม การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่างๆ
 4. ดำเนินการทำการวิจัย การวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อที่จะจัดการและปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ
 5. การตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือการแก้ไขเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบายภายในที่เกี่ยวข้องใดๆ มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม แนวทาง กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 6. การเปิดเผยข้อมูลนี้ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของประเทศใดก็ตามสามารถกำหนดให้บริษัทฯหรือบริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ค้า หรือองค์กรอื่น ๆ หรือบุคคลภายนอก ต้องกระทำ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ “สิทธิของบริษัทฯ”
 7. การทำการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายใดๆ หรือเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับบริษัทฯหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ
 8. ดำเนินการสอบทานธุรกิจใดๆ และการประเมินหรือการประเมินผลอื่นๆ สำหรับการควบรวมกิจการที่เป็นข้อเสนอหรือที่เกิดขึ้นจริง การซื้อกิจการ การทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุน
 9. จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด เช่นการปกป้องลูกค้าและผู้ใช้งานคนอื่นของบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ จากการสูญเสีย การปกป้องชีวิต การรักษาความปลอดภัยของระบบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการปกป้องสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งเป็นการเฉพาะให้ในเวลาที่ทำการรวบรวมหรือตามที่ลูกค้าจะให้การยินยอมในเวลาต่อมา

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ แต่บริษัทฯ สามารถมอบข้อมูลนั้นให้แก่กลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ
“การใช้ข้อมูลส่วนตัว” ข้างต้น:

 1. บริษัทฯและ/หรือบริษัท ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ
 2. ตัวแทน ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทฯทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการของบริษัทฯแก่ ลูกค้า ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการฉ้อโกง การเก็บรวบรวมบิล การป้อนข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล การส่งเสริมการขาย การทำการตลาด การบริการลูกค้า บริการเทคโนโลยี การแจ้งเตือนเมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ และบริการขยายเวลาการชำระเงิน
 3. ผู้ค้าและองค์กรอื่นๆ เช่นบริษัทให้บริการบัตร เครือข่ายการชำระเงิน หรือสถาบันทางการเงิน องค์กรสินเชื่อและตัวแทนการเรียกเก็บเงิน ธนาคาร สถาบันทางการเงินที่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก องค์กรที่เกี่ยวข้องในการการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุนกับ บริษัทฯ ที่ชำระเงินให้หรือทำการชำระเงินผ่านทางผู้ค้าและองค์กรเหล่านี้ ด้วยการใช้บัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ หรือองค์กรเหล่านั้นอื่นๆ เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ ได้

4.การยกเลิกความยินยอม
ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่บริษัทฯได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทฯไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าตามนิติกรรมต่างๆได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิทางกฎหมายในกรณีซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าบริการให้แก่ลูกค้าตามนิติกรรมต่างๆได้ อันเกิดจากการยกเลิกดังกล่าว

การยกเลิกของลูกค้านั้นหามีผลกระทบต่อการกระทำใดๆที่บริษัทฯ ได้กระทำไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แต่อย่างใด

5.การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
ลูกค้าสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการที่ลูกค้าได้สมัครไว้กับทางบริษัทฯ

บริษัทฯจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ค้า องค์กรอื่นๆ บุคคลภายนอก ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หากข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ายังคงจำเป็นต่อการบริการของบริษัทฯที่กล่าวไว้ข้างต้น

6.มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา
บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทุกประการ รวมทั้งการดูแลปกป้องด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และทางด้านเทคนิค เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่บริษัทฯ จัดการ จากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯ จะเก็บรักษาและจัดการให้ผู้ให้บริการของบริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายนี้ และอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของลูกค้าให้ใครทราบ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่ถามรหัสผ่านของลูกค้าด้วยการโทรหาหรือส่งอีเมลที่ลูกค้าไม่ได้เรียกร้องหรือยินยอม รหัสผ่านของลูกค้าที่ใช้สำหรับการเข้าบัญชีการใช้งาน ใช้บริการของลูกค้าเป็นข้อมูลที่สำคัญ ลูกค้าจะไม่แบ่งปันรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ผู้อื่น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าเปิดเผย รหัสของลูกค้าให้แก่ผู้อื่น หากเกิดความเสียหายต่างๆที่เกิดจากการเปิดเผยรหัสผ่านของลูกค้าให้ผู้อื่น

7.ผู้เยาว์
บริษัทฯไม่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์หรือลูกค้าที่หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรม ลูกค้าตามเงื่อนไขดังกล่าวอาจใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯโดยต้องอยู่ในความดูแลและควบคุมของผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองเท่านั้น

8.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯสงวนสิทธิในการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในบนเว็บไซต์

9.สิทธิของบริษัทฯ
ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้ บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ หรือตัวแทน มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ บริษัทฯจะทำการแจ้งไปยังลูกค้าให้ทราบตามข้อมูลส่วนที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ หรือตัวแทน และสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันมีต่อ บริษัทฯอันเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น

10.เว็บไซต์และการบริการของกลุ่มบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่น
บัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ อาจให้ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และการบริการอื่น  เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งอาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของบริษัทฯ ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานการบริการเหล่านั้น ตามขอบเขตที่บริษัทฯไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกลิงค์ไปซึ่งลูกค้าเข้าเยี่ยมชมนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการบริการนั้นๆ

11.ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ผ่านทาง E-mail : contact@ablemenbrand.com

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด กับ ลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์(ข้อตกลง) ฉบับนี้ด้วย
คำนิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด หมายรวมถึง ผู้ผลิต ตัวแทนที่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของบริษัท
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคล, ที่ปรึกษา, นิติบุคคล, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือ หน่วยงานใดที่ทำคำสั่งซื้อหรือรับบริการกับบริษัท
“สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการอื่นๆ ที่บริษัทจำหน่ายบนเว็บไซด์นี้
“เว็บไซด์” หมายถึง เว็บไซด์ www.ablemenbrand.com
“ราคาสินค้า” หมายถึง ราคาของสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด หรือราคาสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นการลดราคา
“ส่วนลด” หมายถึง ส่วนลดจากราคาสินค้า หรือจากคะแนนสะสม หรือจากคูปองส่วนลด หรือจากรายการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัท
“คู่สัญญา” หมายถึง บริษัท กับ ลูกค้า
ข้อตกลงทั่วไป
– บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การใช้งานเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะ ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ ลูกค้าสามารถยุติการใช้งานเว็บไซด์นี้ได้
– ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ หากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้า ใดขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้ บริษัทกับลูกค้าตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก
-ในการเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ บริษัทสงวนสิทธิปฏิเสธการขายสินค้า กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรือลูกค้าที่เป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
– เมื่อลูกค้าเข้าใช้เว็บไซด์นี้ บริษัทถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงและข้อตกลงนี้ทุกประการ และลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซด์ก่อนหรือไม่ก็ตาม
– บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือประกอบธุรกิจค้าส่ง
– การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยลูกค้า ลูกค้าย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ
– บริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซด์ หากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการจัดพิมพ์ สี หรือจากการบรรจุภัณฑ์ บริษัทถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา
– ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า บรรดาข้อมูล ข่าวสาร ภาพ ภาพถ่าย ซอฟแวร์ แบบอักษร รูปแบบของเว็บไซด์ และสื่ออื่นๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการคัดลอก ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการ
– การลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซด์นี้ ลูกค้าตกลงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงแก่บริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ลูกค้าตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นให้บริษัททราบทันที โดยทำการแจ้งแก้ไขทางเว็บไซด์หรือติดต่อแจ้งให้บริษัททราบ
– ลูกค้าตกลงเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซด์ไว้เป็นความลับ ห้ามทำการเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ การเข้าใช้งานเว็บไซด์โดยผ่านทางบัญชีและรหัสของลูกค้า ลูกค้ารับรองว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าเอง
– หากลูกค้าประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนกับบริษัท ให้ลูกค้าเสนอความประสงค์ดังกล่าวไปที่บริษัท การยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้ามีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ตอบรับคำเสนอยกเลิกโดยการแจ้งกลับเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านทางอีเมล์ของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการยกเลิกการลงทะเบียนและ/หรือคำสั่งซื้อและ/หรือการรับบริการของลูกค้าได้
อนึ่งการยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้าไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ลูกค้าได้กระทำไปแล้ว และ/หรือการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เป็นการสั่งซื้อต่อเนื่อง

ราคาสินค้า และการชำระเงิน
– สินค้า รายละเอียดของสินค้า ราคา และขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์ หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิในการเสนอสินค้าตัวอื่นที่มีมูลค่าและประเภทใกล้เคียงกันแทน หรือเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของบริษัท หรือบริษัทและลูกค้าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
– รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น ขนาด คุณภาพ ความสูง และสี ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซด์
– เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับลูกค้าจนกว่าบริษัทจะได้ทำการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว
– บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี หรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้บริษัทไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้ โดยบริษัทจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้กับลูกค้าต่อไป
การชำระเงิน
– ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขายและ/หรือรับบริการ จะถือเป็นราคาแน่นอนก็ต่อเมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อจนครบขั้นตอนแล้วเสร็จเป็นสำคัญ
– การชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1. บัตรเครดิต บัตรเดบิต
2. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
3. ชำระเงินปลายทาง
4. อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
– กรณีที่ลูกค้าชำระเงินหักผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ลูกค้าต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซด์ หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า
การส่งสินค้า
– สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซด์เป็นสำคัญ โดยบริษัทอาจแจ้งถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบทางช่องทางในเว็บไซด์
ข้อกำหนดความรับผิด
– บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว รวมถึงการที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าวางสินค้าไว้นอกบ้าน
– รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่เป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
– สิทธิหน้าที่รวมทั้งความรับผิดต่อกันนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งประเทศไทย
การคืนสินค้า การคืนเงิน
– บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆรวมทั้งไม่จำต้องคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดมีขึ้นก่อนการส่งมอบ